پروژه کلاک

تحویل شده
وضعیت پروژه: تحویل شده

آدرس: اتوبان کرج بعد از شهرک جهان نما کلاک شمالی
تعداد طبقات: 4 طبقه مسکونی
تعداد بلوک: 3
تعداد واحد:  72