پروژه نرگس

تحویل شده
وضعیت پروژه: تحویل شده

آدرس: تهران انتهای بزرگراه شهید همت روبروی دریاچه خلیج فارس از مجموعه برج های احرار زمان
بلوک B3
تعداد طبقات: 16 طبقه مسکونی
تعداد بلوک: 1
تعداد واحد: 63