پروژه گلسار

در حال ساخت
وضعیت پروژه: در حال ساختتاریخ 1401/10/19

اتمام نما و نصب پنجرهآدرس: تهران ازگل خیابان قائم خیابان گلستان دوم کوچه گل آذین جنب ساختمان گل آذین
تعداد طبقات: 11 طبقه مسکونی
تعداد بلوک: 2
تعداد واحد: 121