اطلاعیه پروژه نیلوفر

نمونه ای از بناهای ساخته شده در محدوده پروژه که در گزارش امکان سنجی به آنها اشاره شده است (تصویر زیر)