اطلاعیه پروژه گلسار 15-11-99

اعضاء محترم پروژه گلسار

با سلام و احترام نظر به اینکه مراحل امتیاز بندی پرونده هریک از اعضاء شروع شده لذا کلیه افرادی که بدهی دارند و یا فیش های واریزی خود را تا کنون به شرکت ارائه نکرده اند تا تاریخ 99/11/20 فرصت دارند اگر کسری واریزی دارند مابه التفاوت تا مبلغ 388/000/000 تومان را به حساب شرکت واریز و یا اگر بدهی ندارند و فقط فیش های خود را ارائه نکرده اند از طریق فکس به شماره 88807945 به دفتر شرکت ارسال کنند. بدیهی است فقط افرادی در گروه بدون تأخیر قرار داده می شوند که در موعد مقرر اقساط خود را واریز کرده باشند.       

        با تشکر

                                                                                                                  دفتر شرکت