اعضای محترم پروژه نسترن تجاری بخش دوم

اعضای محترم پروژه نسترن

با سلام و احترام نظر به اینکه برای خرید یک تا سه متر سهم مشاعی از مجموعه تجاری تا کنون 108 نفر ثبت نام کرده اند با توجه به اینکه همه سه متر خرید کنند 324 متر مربع توسط اعضاء خریداری شده است که در سه قسط بهای آنرا واریز می کنند لذا افرادی که در مرحله اول اقدام به خرید نموده اند می توانند درخواست خرید یک تا سه متر دیگر را تا تاریخ 11/04/99 به دفتر شرکت فاکس کنند.

 

با تشکر                                                                                                                                                  

دفتر شرکت