پروژه گلسار

در حال ساخت
وضعیت پروژه: در حال ساختتاریخ 99/12/13

سنگ کاری راهروی طبقات سوم و چهارم
برقکاری طبقه هشتم
اجرای تاسیسات مکانیکی طبقات پنجم و ششم و هفتم
اجرای اسکلت سقف طبقه دهم مسکونی
اجرای نمای بلوك غربی طبقه ششم
اجرای كاشی كاری طبقه چهارم مسكونیآدرس: تهران ازگل خیابان قائم خیابان گلستان دوم کوچه گل آذین جنب ساختمان گل آذین
تعداد طبقات: 11 طبقه مسکونی
تعداد بلوک: 2
تعداد واحد: 121