پروژه نسیم

تحویل شده
وضعیت پروژه: تحویل شده

آدرس: تهران میدان امیرکبیر خیابان کوهک نسیم 16 غربی
تعداد طبقات: 20 طبقه مسکونی
تعداد بلوک: 1
تعداد واحد: 80