پروژه نسترن

در حال ساخت
وضعیت پروژه: در حال ساخت

::1401/01/30::

جرای عملیات عمرانی در پروژه

کاشی کاری طبقات منفی ۲ و۳و۴ بلوک جنوبی به اتمام رسیده

کاشی کاری طبقات منفی ۱و۲و۳ بلوک جنوبی به اتمام رسیده

گچ و خاک کلیه طبقات به اتمام رسیدهاستکف سازی طبقات اول تا پنجم بلوک شمالی و طبقات اول تا سوم بلوک جنوبی به اتمام رسیده

چهارچوب گذاری داخل واحدها و بالکن ها طبقات اول تا هفتم بلوک جنوبی و طبقات اول تا پنجم شمالی به اتمام رسیده

شروع فرم گذاری نما در بلوک شمالی


و سایر عملیات عمرانیآدرس: تهران میدان پونک بلوار عدل خیابان گلزار یک غربی پلاک 42
تعداد طبقات: 11 طبقه مسکونی
تعداد بلوک: 4
تعداد واحد: 286