پروژه میثاق

در حال ساخت
وضعیت پروژه: در حال ساخت

توضیحات اجمالی از پیشرفت پروژه در تاریخ 1400/01/14 :

انجام کچ کاری و دیوار کشی طبقات

و سایر عملیات عمرانی در پروژ

آدرس : تهران یاگار امام روبروی بلوار کوهستان خیابان میثاق انتهای خیابان طاهر خانی غربی

تعداد طبقات: 15 طبقه مسکونی

تعداد بلوک: 2

تعداد واحد: 120