اطلاعیه پروژه رز ۱۹ اسفند ۹۸

*بسمه تعالی*

اعضاء محترم پروژه رز
با سلام نظر به لزوم تحویل موقت کلیه واحدها و رفع بعضی از نواقص موجود موارد زیر را جهت اقدام به اطلاع می رساند :
1- افرادی که تا کنون جهت تسویه حساب مراجعه نکرده اند تا ۹۸/۱۲/۲۵ فرصت دارند بدهی خود را پرداخت و فیش آن را با توجه به شرایط بهداشتی جامعه به شماره فاکس 88807945 دفتر شرکت ارسال کنند پس از دریافت تصویر فیش واریزی مجوز تحویل واحد ایشان به پروژه ارسال می شود. بعد از تاریخ فوق مطابق بند “ب” متمم قرار داد فی ما بین عمل خواهد شد.
2- هزینه شارژ ساختمان در این مدت نیز جدا گانه باید به حساب هیئت مدیره ساختمان واریز شود.
3- با توجه به وجود 20 عدد پارکینگ اضافی در مجتمع کلیه متقاضیان تا تاریخ ۹۸/۱۲/۲۵ درخواست خود را یا به هیئت مدیره ساختمان و یا به دفتر شرکت فاکس کنند. چون درآمد حاصل از فروش پارکینگ ها در هزینه های ساختمان لحاظ می شود لذا بهای آن مطابق قیمت محل محاسبه می شود.
4- ساکنین محترم فعلی فقط مجاز به استفاده از یک پارکینگ می باشند که محل آن موقت می باشد و مکان قطعی آن هنگام صدور سند تعیین می شود.

دفتر شرکت