اطلاعیه زمان انتخاب واحد و اتمام پروژه نسترن

بسمه تعالی

اعضاء محترم پروژه نسترن

با سلام. نظر به لزوم آگاهی همکاران محترم در مورد زمان انتخاب واحد و اتمام پروژه موارد زير را جهت اطلاع و اقدام مقتضی به استحضار می رساند:

1- هريک از اعضاء اگر به هر دليلي تا کنون برخي از فيش هاي واريزي خود را به دفتر شرکت تحويل نداده اند حداکثر تا 98/12/08 اصل فيش را به مسئول مربوطه در شرکت تحويل و رسيد دريافت کنند. فيش هايي که بعد از تاريخ مذکور ارائه شود در امتياز بندي محاسبه نمي شود.

2- با توجه به اينکه کليه اقساط وام هاي دريافتي اعضاء (207 نفر) با سود متعلقه توسط شرکت پرداخت و در اواسط تابستان سال جاري کل وام آنان تسويه شده است لذا به منظور يکسان شدن واريزي آنها با ساير اعضاء ما به التفاوت کسري واريزي وام خود را بايد تا 98/12/12 به حساب شرکت واريز و تسويه نمايند.

3- هريک از اعضا اگر به هر دليلي کسري واريزي دارند مشروط بر اينکه مشمول بند هاي 4 و 5 از ماده پنج قرار داد في مابين نشوند آنها نيز بايد تا 98/12/12 بدهي خود را تسويه نمايند.

4- با توجه به زمان بندي پيش بيني شده جهت اتمام و تحويل پروژه در آخر خرداد سال 1400 و لزوم افزايش عوامل اجرايي و ساعت کار کليه افراد مشمول بندهاي 3 و 2 اين اطلاعيه بايد تا تاريخ هاي ذکر شده بدهي خود را پرداخت کنند. بديهي است عدم پرداخت بدهي در محاسبه امتياز تأثير دارد.

5- انتخاب واحد افراد گروه اول ( افراد بدون تأخير) طبق مفاد  قرارداد روز شنبه 99/02/20 رأس ساعت 9 صبح در محل پروژه انجام مي شود.

6- پس از تعيين واحدهاي گروه اول ساير افراد به ترتيب تعداد روزهاي تأخير جهت انتخاب واحد مراجعه خواهند کرد.

7- زمان عقد متمم قرار داد کل هزينه ها شامل بهاي خريد زمين، عوارض شهرداري و هزينه هاي عمليات اجرايي تا آن تاريخ ( 99/02/20 ) محاسبه و قيمت نهايي هنگام تحويل موقت واحدها ( خرداد 1400 ) بر اساس هزينه تمام شده و پس از کسر درآمد حاصل از فروش واحدهاي تجاري که از ابتدا هم پيش بيني شده است محاسبه و اعلام مي شود. شايان ذکر است اولويت خريد واحدهاي تجاري با اعضاء مي باشد.

8- همزمان با امضاء متمم قرار داد 20 % مبلغ باقي مانده هر واحد بر اساس بند 3-5 قرارداد بايد توسط هريک از اعضاء پرداخت و مابقي به 12 قسط مساوي از 99/04/01 تا /1400/03/01 تقسم خواهد شد.

 

                                                                                                              با تشکر دفتر شرکت